Yunet
 

Društvo

Javni poziv za uvid u posebni birački spisak nacionalne manjine

RTV Pančevo • Redakcija RTV Pančevo • 8. septembar 2022. • 14:06 •

Javni poziv za uvid u posebni birački spisak nacionalne manjine

Neposredni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće održani 13. novembra 2022. godine.

Izborno pravo na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina imaju samo oni pripadnici nacionalne manjine koji su upisani u poseban birački spisak nacionalne manjine. Pravo upisa u poseban birački spisak nacionalne manjine ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u jedinstveni birački spisak. Upis u poseban birački spisak se vrši na osnovu pismenog zahteva, prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

Zahtev građani mogu predati, svakog radnog dana od 7,30-15,30 časova Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za opštu upravu, Trg kralja Petra I br. 2-4, kancelarija Službe biračkog spiska broj 107, na prvom spratu, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za opštu upravu, Trg kralja Petra I 2-4, 26000 Pančevo.

Na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prva i društveni dijalog www.minljmpdd.gov.rs postavljeni su zahtevi za upis i brisanje iz posebnog biračkog spiska, a mogu se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za opštu upravu Službi biračkog spiska, kancelarija broj 107, na prvom spratu.

Potrebno je da zahtev za upis u poseban birački spisak bude čitko popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva. Svi podaci u zahtevu moraju da budu popunjeni identično kao što su upisani u ličnoj karti podnosioca.

Poseban birački spisak nacionalne manjine se zaključuje 28. oktobra 2022. godine u 24,00 časa.

Posle zaključenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine od 29. oktobra do 9. novembra 2022. godine u 24,00 časa (najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora) zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine može se podneti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, neposredno ili preko Gradske urave grada Pančeva, po mestu prebivališta.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u poseban birački spisak nacionalne manjine imaju ovlašćeni prestavnici podnosilaca proglašenih izbornih lista.

Uvid u poseban birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, www.minljmpdd.gov.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Pozivaju se svi birači koji su podneli zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine da provere da li su upisani u poseban birački spisak i da li su njihovi podaci u posebnom biračkom spisku ažurni.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad